Müügitingimused

1. Tellimis- ja müügitingimused

1.1. Tellimis- ja müügitingimused (edaspidi Müügitingimused) kehtivad isiku (edaspidi Klient) ja ostukeskkonna www.karmokivicoaching.ee (edaspidi Teenuse pakkuja) omaniku Balanced Life OÜ (registrikood 1417746) vahel teenuste ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2. Lisaks antud tingimustele reguleerivad Teenuse pakkuja vahendusel teenuste ja toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3. Teenuse pakkuja lehel tohib tehinguid teha vähemalt 18-aastane teovõimeline isik. Nõuetele mittevastava isiku poolt sooritatud tellimuste tagajärgede eest vastutab isik, kelle pangakontot või krediitkaarti kasutades on tasu maksmine sooritatud.

2. Maksetingimused

2.1. Kliendi poolt Teenuse pakkuja vahendusel ostetud teenuse/toote eest tuleb tasuda kogu valitud teenuse maksumus. Tasu maksmisega kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ning nendega nõustunud.

2.2. Koolituse tellimiseks või registreerimiseks tuleb lisada soovitud koolitus ostukorvi ning vormistamisel täita nõutud andmeväljad. Tellimuse vormistamise lehel kuvatakse koolituse maksumus, mille eest saab tasuda turvaliselt punktis 2.3. välja toodud makseviiside kaudu. Kui koolitus on tasuta, siis maksmist ei toimu, kuid tuleb vormistada tellimus registreerimiseks.

2.3. Makseviisideks on: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Pocopay.

2.4. Teenuse pakkuja on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
Müüjal puudub ligipääs kliendi pangaandmetele ja krediitkaardi andmetele.

2.5. Makse toimub Maksekeskus AS turvalises maksekeskkonnas.

2.6. Maksmine toimub eurodes.

2.7. Vahetult pärast ülekande või kaardimakse sooritamist peab Klient makse koheseks registreerimiseks klõpsama nuppu „tagasi kaupmehe juurde“.

2.8. Kui tellimus on edukalt esitatud, saadetakse tellija e-posti aadressile tellimuse kinnitus koos arvega. Tasuta telllimuste puhul arvet ei väljastata.

3. Tellimuse tühistamine ja muutmine

3.1. Kui tellitud teenust/toodet ei ole võimalik pakkuda, teavitatab Teenuse pakkuja sellest ostjat esimesel võimalusel ning tasutud summa tagastatakse viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

3.2. Koolitusostu loobumiseks peab Klient saatma kirjaliku avalduse vähemalt 14 päeva enne teenuse osutamist Balance Life OÜle, e-posti teel info@karmokivicoaching.com

4. Kliendi õigused ja kohustused

4.1. Kliendil on õigus:
4.1.1. nõuda Teenuse pakkujalt pärast tellimuse sooritamist arve esitamist;
4.1.2. esitada ettepanekuid Teenuse pakkuja ostukeskkonna kasutajasõbralikumaks muutmiseks;

4.2. Klient kohustub:
4.2.1. esitama Teenuse pakkujale ostu sooritades täielikult tõeseid isikuandmeid, sh registreeruma oma õige ja täieliku nimega ning kasutama kehtivat elektronposti aadressi;
4.2.2. hoolikalt kontrollima ja vastutama mistahes toimingu käigus esitatud andmete õigsuse eest.

4.2.3. tutvuma Müügitingimustega.

4.2.3. mitte kasutama Teenuse pakkuja ostukeskkonda ebaseaduslikuks tehinguks (sh teise isiku identiteediebaseaduslikuks kasutamiseks);

4.2.4. viivitamata e-posti teel informeerima Teenuse pakkujat kõikidest andmetest ja
asjaoludest, mis on muutunud, võrreldes ostu sooritamisel esitatutega;

4.3. Klient kinnitab iga toimingu tegemisega Teenuse pakkuja ostukeskkonnas, et ta:
4.3.1. on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha võimaldatud tehinguid;
4.3.2. on teadlik, et Müügitingimustega nõustumisel ei ole Kliendi ja Teenuse pakkuja tahe
suunatud muude õigussuhete tekitamisele kui sellele, mis on Müügitingimustes
selgesõnaliselt kirjas.

5. Konfidentsiaalsus

5.1. Teenuse pakkuja ostukeskkonnas tellimuse ja ostu sooritamisel esitatud isikuandmed on konfidentsiaalsed ja neid töödeldakse vastavalt isikuandmete seaduse nõuetele.

6. Kliendi taganemisõiguse ulatus ja teostamine

6.1. Kliendil on õigus taganeda Müügilepingust, teavitades sellest Balanced Life OÜd 14 päeva jooksul pärast Müügilepingu sõlmimist, aga mitte hiljem kui 14 päeva enne esimest teenuse osutamise toimumist.

6.2. Tellimusest taganemiseks peab Klient Balance Life OÜle esitama kirjalikult taganemisavalduse e-posti aadressile info@karmokivicoaching.com. Avalduses peab Klient kirjalikult esitama põhjuse, pangakonto numbri ja pangakonto valdaja nime, kuhu kantakse tagastatav raha.

6.3. Raha tagastatakse 14 päeva jooksul (kui seadus ei sätesta teisiti) punktis 6.2. esitatud pangakonto numbrile.

7. Teenuse pakkuja õigused ja vastutus

7.1. Teenuse pakkujal on õigus:
7.1.1. katkestada Müügilepingu sõlmimine, kui Teenuse pakkujal on kahtlus, et teenuse kasutamisel toimitakse ebaausalt või seadusevastaselt.

8. Poolte teated

8.1. Kõikide teadete ja informatsiooni vahetamine Kliendi ning Teenuse pakkuja vahel toimub elektroonilises vormis. Teade loetakse kättesaaduks, kui saatmisest on möödunud 3 tööpäeva.

9. Intellektuaalne omand

9.1. Teenuse pakkuja ostukeskkond ja selle osad, (sh kuid mitte ainult veebilehe graafiline
liides ja müügipakkumused, pildid jmt) sellega seotud tarkvara, Teenuse pakkuja kaubamärk ja muud Teenuse pakkuja autoriõigusega kaitstavad objektid ostukeskkonnas on eraldi autoriõigusega kaitstud teosteks, mida ei ole Kilendil õigus Kliendiks oleku ajal ja ka pärast seda Teenuse pakkuja kirjaliku loata ühelgi juhul kasutada. Vaidluse korral loetakse, et tegemist on autoriõigusega kaitstava objektiga, mille autoriõigused kuuluvad Teenuse pakkujale.

10. Tellimistingimuste muutmine

10.1. Teenuse pakkujal on igal ajal õigus ühepoolselt ostukeskkonna ja teenuste arengust tulenevalt Müügitingimusi ühepoolselt muuta ning täiendada.

11. Lõpptingimused

11.1. Ostukeskkonna kasutamisest tulenevale õigussuhtele Kliendi ja Teenuse pakkuja vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Kliendi ja Teenuse pakkuja vahelisele Müügilepingust tulenevale õigussuhtele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust ja/või Teenuse pakkuja Müügilepingus sätestatud riigi õigusakte ja/või rahvusvahelise õiguse sätteid. Eesti Vabariigi õiguse kohaldamisel on Kliendil õigus tugineda võlaõigusseaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele (nõuda kohustuse täitmist; oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda, nõuda kahju hüvitamist, taganeda lepingust või öelda leping üles, alandada hinda, rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist).

11.2. Ostukeskkonna kasutamisel tekkinud vaidlusi püüavad Klient ja Teenuse pakkuja lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse tarbijavaidluste komisjon. Tarbijakaitse seaduse kohaselt on komisjoni pädevuses lahendada lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel. Kui pool ei ole nimetatud komisjoni otsusega nõus, siis lahendab vaidluse kohus.

11.3. Juhul, kui mõni Müügitingimuste säte on kehtetu vastuolu tõttu seadusega, ei mõjuta
see ülejäänud Müügitngimuste sätete kehtivust.